Whistleblowerordningen

 

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i Regnskabsstyrelsen, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Regnskabsstyrelsen, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 • samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Regnskabsstyrelsen samarbejder med
 • hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Regnskabsstyrelsen
 • eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos Regnskabsstyrelsen
 • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Regnskabsstyrelsen
 • personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

 

Det betyder bla., at der muligvis kan gives aktindsigt i din henvendelse efter offentlighedslovens almindelige regler. Det betyder endvidere, at du ikke er beskyttet i de tilfælde, hvor din indberetning vedrører tavshedsbelagte oplysninger, ligesom du ikke er beskyttet af whistleblowerloven imod repressalier fra din arbejdsgiver.

 

Det anbefales, at du sætter dig ind i nedenstående, inden du henvender dig til whistleblowerordningen.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

 

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1

 

Herudover vil oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning og privat brug af kontorartikler eller overtrædelse af accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt ikke være omfattet. Oplysninger om whistleblower eget ansættelsesforhold vil som udgangspunkt heller ikke være omfattet af lovens anvendelsesområde, herunder konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder eller øvrige arbejdsretlige forhold, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

 

Om anonymitet og fortrolighed

Regnskabsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

 

Regnskabsstyrelsens whistleblowerenhed er forankret i Forvaltningssektionen, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Regnskabsstyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Regnskabsstyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Regnskabsstyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://FRS.SIT-WB.dk (Internet) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Regnskabsstyrelsens netværk.

 

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Regnskabsstyrelsen eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal https://whistleblower.dk/.

 

Der er valgfrihed mellem den interne og den eksterne whistleblowerordning, men såfremt det vurderes, at overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier opfordrer FRS til, at du anvender FRS whistleblowerordning.

 

Regnskabsstyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at whistleblowerordningen ikke begrænser offentlig ansattes ytringsfrihed. Det vil sige, at der fortsat er ytringsfrihed i overensstemmelse med gældende regler herom. Ønsker du, at læse mere om reglerne for offentlig ansattes ytringsfrihed kan du finde Justitsministeriets vejledning herom, i boksen til højre.

 

Som anmelder er du beskyttet af en særlig tavshedspligt

Som udgangspunkt er det kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden som tilgår den fulde indberetning. Disse medarbejdere har tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i indberetningen. De oplysninger, der indsamles på egen foranledning i forbindelse med sagsbehandlingen er ikke omfattet af whistleblowerloven, men vil i stedet være omfattet af offentlighedslovens samt forvaltningsloven.

 

Videregivelse af personhenførbare oplysninger må ske til autorisede medarbejdere inden for FRS whistleblowerenhed, der er kompetence til at modtage eller følge op på indberetninger, når der er et sagligt formål (nødvendigt og forholdsmæssigt).

 

FRS whistleblowerenhed kan ikke udveksle oplysninger om din identitet eller andre oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes, mellem styrelserne i koncernen og Forsvarsministeriets Interne Revision uden samtykke fra dig som anmelder. Hvis oplysningerne er undtaget ift. ovenstående vil de også være undtaget af retten til aktindsigt, særligt identiteten på dig.

 

Dog kan der godt ske videregivelse af personhenførebare oplysninger efter forudgående underretning af dig som whistleblower, og uden dit samtykke til relevante myndigheder som f.eks. politiet eller Finanstilsynet, når videregivelsen sker for at imødegå overtrædelser, jf. § 1, stk. 1, eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar. Det kan f.eks. være, hvis whistleblowerenhedens undersøgelse af indberetningen giver anledning til at foretage anmeldelse af en lovovertrædelse, eller hvis det er nødvendigt at indkalde en person som vidne i en retssag.

 

Øvrige oplysninger må gerne videreformidles, både internt i FRS og eksternt til øvrige styrelser i koncernen, som led i den almindelige sagsbehandling/opfølgning.  Med andre ord kan ikke personhenførbare oplysninger vedr. dig videregives med det formål at følge op på din indberetning, eller for at imødegå den indberettede overtrædelse. Det vil sige, at der gerne må videregives oplysninger i koncernen med det formål at indhente yderligere oplysninger for at klarlægge om den indberettede hændelse har fundet sted og/eller for at søge sparring og vejledning om hvordan en opfølgning vil kunne ske på en hensigtsmæssig måde. Ovenstående er på betingelse af, at den modtagende part (andre sagsbehandlere i FRS eller andet sted i koncernen) bliver oplyst om at vedkommende er omfattet af tavshedspligten anført i whistleblowerloven § 25, stk. 2.

 

Hvordan kan du kontakte os

 

Kontaktoplysninger:

Du kan kontakte whistleblowerordningen ud fra nedenstående kontaktoplysninger.

 

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du indberette via dette link: https://FRS.SIT-WB.dk (Internet) eller skrive til

 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Arsenalvej 55

9800 Hjørring

FRS-KTP-Whistleblow@fiin.dk (ikke anonyme henvendelser)

  

Bemærk de efterfølgende afsnit om muligheden for henvendelse, som sikrer anonymitet. Hvis du ønsker at indberette anonymt, er det bedste at kopiere denne web adresse https://FRS.SIT-WB.dk (Internet) og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet Regnskabsstyrelsens netværk.

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun skriftligt med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

 

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

 

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

 

Statistik

Mindst en gang årligt vil vi her på siden offentliggøre oplysninger om antallet af modtagerne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, da vi har pligt hertil i henhold til whistleblowerloven. Dette vil ske i løbet af januar måned med oplysninger for det forgangne kalenderår. Den særlige tavshedspligt vil fortsat iagttages i forbindelse med offentliggørelsen vil ske ved overordnede beskrivelser, så det ikke er muligt at identificere whistlebloweren, den berørte person eller nærmere oplysninger om de enkelte indberetninger.

Andre kontakter

 

Forsvarsministeriets Personalepolitik er det en grundlæggende værdi, at alle ansatte skal behandles med respekt. En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

 

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan Læse på respektforhinanden.dk

 

 

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.
 
E-mail: FPS-KTP-OPRK@mil.dk 
Tlf. 3266 5163

 

 

Anmeldelse af strafbare forhold vedr. militært ansatte Tlf. 728 11080

Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893

E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk

 

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 09.01